Α Λ Λ Α
(WEB 2.0-ΑΛΛΑ)

 This course allows guest users to enter

WEB 2.0Στο μάθημα αυτό περιγράφονται άλλες ιστοσελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία.
Μερικές από αυτές είναι: Survey Monkey, Doodle, Hot Potatos, Wolfram alfa κλπ

This course allows guest users to enter